Betere regels bij telewerk in coronatijd

maandag, 01 Februari 2021
Nieuws

Bedrijven die nog geen regeling hadden rond telewerk zijn nu verplicht hierover afspraken te maken. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst telewerk die we afsloten, is een echte stap vooruit. Zeker in tijden van verplicht of aanbevolen telewerk.

 

Met het afsluiten van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao – geheel van afspraken tussen werkgevers en vakbonden) over telewerk wordt een juridische leegte gedicht. Ondernemingen die tijdens de covid-periode nog geen regeling over telewerk hadden ingevoerd, zijn nu verplicht afspraken te maken.

 

Belangrijkste punten

 • De cao geldt voor alle sectoren tot 31 december 2021 en is van toepassing op het door de overheid aanbevolen of verplichte telethuiswerk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Deze wil vooral ondernemingen die nog geen degelijke omkadering hebben voor het telethuiswerk, dwingen hierover nu afspraken te maken.
 • Dankzij de vakbonden zijn preventiemaatregelen opgenomen. Werkgevers moeten werknemers informeren over de risico’s. Ook het recht op deconnectie of onbereikbaarheid zit erin vervat.
 • Loon en arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur en werklast moeten dezelfde blijven zoals bij ‘gewoon’ werk in ‘normale’ omstandigheden.
 • Werkgevers zijn verplicht afspraken te maken over apparatuur, ondersteuning en (on)kosten.

 

Eindelijk

Tot nu toe bestond er geen bindend wettelijk kader voor door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk. Dit valt voortaan onder de toepassing van de nieuwe tijdelijke interprofessionele cao die op 26 januari 2021 gesloten werd en tot 31 december 2021 van toepassing is.

Deze cao geldt voor bedrijven die op 1 januari 2021 nog geen telewerkovereenkomst hadden. Maar het is ook een raamwerk om al bestaande regelingen rond structureel telewerk aan te vullen en ter zake meer beschermende maatregelen te nemen.

Inhoud

Principes die nageleefd moeten worden:

 • De rechten en plichten met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden moeten dezelfde zijn als deze die gelden op de bedrijfsvloer en deze moeten nageleefd worden;
 • De organisatie van de arbeidstijd is dezelfde als binnen de onderneming en de arbeidstijdregeling en de uurroosters kunnen, zo nodig, bij overeenkomst worden vastgelegd;
 • De werklast en de evaluatiecriteria (prestaties, resultaten) blijven dezelfde in de onderneming;
 • Collectieve rechten moeten nageleefd en ook gewaarborgd worden. Met het oog op een doeltreffende communicatie moeten de werknemersvertegenwoordigers kunnen beschikken over de daartoe benodigde apparatuur (zoals adequate digitale apparatuur en hulpmiddelen).

Het sluiten van akkoorden, voor elke telewerker, over:

 • Het door de werkgever ter beschikking stellen van de nodige uitrusting en apparatuur om de telewerktaken uit te voeren, en het verlenen van technische ondersteuning;
 • Gebruikt de telewerker zijn eigen uitrusting en apparatuur dan moet er een akkoord gesloten worden over de door de werkgever ten laste te nemen kosten voor de installatie van de nodige computerprogramma's, het gebruik, de bediening, het onderhoud en de afschrijving ervan.
 • Bijkomende (internet)verbindingskosten.

Besprekingen, voor elke telewerker, over:

 • Arbeidstijdregelingen en werkroosters indien deze moeten worden aangepast, rekening houdend met het verzoenen  van beroeps- en privéleven van de telewerker.
 • De controleprocedures met betrekking tot de resultaten en/of de evaluatiecriteria.
 • De bereikbaarheid en de onbereikbaarheid van de telewerker (recht om niet beschikbaar te zijn).

Informatie over het welzijn van de telewerkers

Telewerkers moeten worden ingelicht over het adequaat indelen van de werkpost, het aangewezen gebruik van beeldschermen, en de technische en IT-ondersteuning. Deze informatie moet gebaseerd zijn op een risicoanalyse, waarin ook de psychosociale dimensie en de gezondheidsaspecten eigen aan de telewerksituatie aan bod komen. De werkgever moet bindende maatregelen nemen om de band onder de telewerkers in stand te houden en isolement te voorkomen, met bijzondere aandacht voor werknemers die als kwetsbaar worden beschouwd. De hiërarchische lijn, de leidinggevenden en de telewerkers moeten informatie (en eventueel opleiding) krijgen over de uitvoering, voorwaarden en regelingen en de specifieke kenmerken van telewerk.

Stap vooruit

Als vakbond zijn we tevreden dat we na langdurige onderhandelingen een akkoord gesloten hebben. We zullen ons nu toespitsen op het evalueren, aanpassen en verder uitbouwen van het bestaande wettelijk en regelgevend kader voor telewerk in België, aangezien telewerk ongetwijfeld nog zal toenemen.