ABVV geeft geen goedkeuring aan rapport NBB

vrijdag, 23 Februari 2018
Pers

Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV en in die hoedanigheid Regent bij de Nationale Bank van België, heeft het verslag van de NBB niet onderschreven. De NBB heeft weliswaar rekening gehouden met een deel van de syndicale aandachtspunten, maar door de passages die onterecht een uitdrukkelijke steun geven aan het sociaal-economisch beleid van de regering, kunnen wij het verslag niet in zijn totaliteit onderschrijven.

Verschillende punten in het verslag kunnen evenwel onze steun krijgen. De aandacht voor duurzaamheid, sociale cohesie en inclusie springt in het oog. Net zoals het belang dat gegeven wordt aan investeringen in innovatie, opleiding en infrastructuur. De NBB erkent ook de tragere tewerkstellingsaangroei van België ten opzichte van de Eurozone. We ondersteunen de nadruk die gelegd wordt op de budgettaire neutraliteit van de genomen (para) fiscale maatregelen door deze regering, net zoals de vraag voor respect voor het onderhandelingskader op interprofessioneel niveau. Op monetair vlak hechten we net zoals de NBB groot belang aan het volmaken van de bankenunie met in het bijzonder het Single Resolution Mechanism en het depositogarantiestelsel.

Spijtig genoeg kunnen we niet akkoord gaan met enkele cruciale passages. De uitdrukkelijke bewering dat het hervormingsbeleid van de regering vrucht begint af te werpen, kan volgens ons en diverse economen niet gestaafd worden. De economische groei en de werkgelegenheidsevolutie in België blijven immers achter op het gemiddelde in de Eurozone. Bovendien is de kwaliteit van de gecreëerde banen navenant.

De NBB spreekt uitdrukkelijk haar steun uit voor het nieuwe raamwerk  inzake loonvorming. Het verder inkapselen van de autonomie van de sociale gesprekspartners via de hervorming van de wet van ’96, zal de rechtvaardige verdeling tussen arbeid en kapitaal van de economische welvaart bemoeilijken. In 2016 stegen de reële lonen in België niet, als enige land in de Eurozone. Met de hervorming van de wet van ’96 blijven we in hetzelfde bedje ziek, terwijl onder andere de ECB oproept tot loonsverhogingen om de groei te bevorderen en de ongelijkheden te verminderen.

Verder ontbreekt een pleidooi om het werk meer werkbaar te maken, in het bijzonder voor oudere werknemers. Langs de ene kant de stok gebruiken om werknemers langer aan het werk te houden, maar weigeren om hun loopbaan werkbaarder in te vullen, is maatschappelijk onverantwoord.

Tot slot geeft het verslag te weinig aandacht aan een meer rechtvaardige fiscaliteit. De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt door de NBB gekaderd in de strijd tegen belastingontwijking. Voor ons blijft het dichten van fiscale achterpoortjes in dat opzicht prioritair. Een race to the bottom qua belastingtarieven is dat zeker niet.