EVV-petitie: Meer democratie op de werkvloer is een noodzaak.

dinsdag, 03 November 2020
Nieuws

Europese werknemers worden momenteel geconfronteerd met de enorme sociale en economische gevolgen van de pandemie. Het Europees Vakverbond organiseert daarom een grootschalige petitie. 

Een inclusief herstel en rechtvaardige transitie kunnen alleen maar bereikt worden op een democratische manier door alle werknemers inspraak te geven en effectief te betrekken bij het dagdagelijkse leven op de werkplek.

Daarom: onderteken de petitie van het EVV.

Democratie op het werk is essentieel voor een sociaal verantwoorde aanpak van elk herstructureringsproces; waarin voor elke werknemer een oplossing wordt gezocht. De financiële crisis en de pandemie hebben aangetoond dat bedrijven die inspraak en betrokkenheid van werknemers respecteren, duurzamere en langere termijn beslissingen nemen met oog voor zowel sociale als economische voordelen.

Ook overheidsdiensten of openbare dienstverlening heeft baat bij de betrokkenheid van werknemers als het gaat over de kwaliteit en verantwoordelijkheid voor dienstverlening.

Al te vaak zien we dat werkgevers zich niet houden aan de wettelijke verplichtingen om werknemersvertegenwoordigers tijdig te informeren en raadplegen over plannen die gevolgen hebben voor werkgelegenheid, inkomen en arbeidsomstandigheden van werknemers.

De overheid ziet er niet op toe dat deze democratie op de werkplek, volledig wordt afgedwongen; ook niet in hun eigen diensten. Ze legt geen doeltreffende en ontradende sancties op in geval van niet-naleving. Op één van de meest kritieke momenten voor de EU verwachten we dat bedrijven, politici en wetgevende instanties hun verantwoordelijkheid nemen.

Het EVV roept 

  1. de Europese en nationale instellingen op om nu tot actie over te gaan en te zorgen dat werknemersrechten gerespecteerd worden tijdens herstructureringen en dit op alle werkplekken. De Europese instellingen en nationale regeringen moeten concrete en snelle maatregelen nemen om te garanderen dat informatie-, raadpleging en medezeggenschapsrechten van werknemers op bedrijfsvlak daadwerkelijk worden afgedwongen voordat beslissingen genomen zijn die gevolgen kunnen hebben voor werkgelegenheid, inkomen en arbeidsomstandigheden van werknemers.
  2. de Europese Commissie op om dit onder de aandacht van de Europese regeringen te brengen, inbreukprocedures op te starten indien nodig en een Communicatie te publiceren met een duidelijke boodschap om deze informatie- en consultatieverplichting op alle werkplekken na te leven.
  3. de Europese regeringen op de nodige maatregelen te nemen om deze rechten te laten respecteren op nationaal en transnationaal niveau, om toegang tot snelle en doeltreffende beroepsprocedures voor werknemers en hun vertegenwoordigers te garanderen en om ontradende sancties op te leggen in geval van schending.
  4. de Europese instellingen op te werken aan de versterking van het gebrekkige en beperkte Europese wetgevende kader inzake democratie op het werk en herstructureringen. Wij vragen om een herziening van de EOR-richtlijn en om een nieuw horizontaal kader voor informatie, raadpleging en medezeggenschap van werknemers in Europese vennootschapsvormen en in bedrijven die gebruik maken van de instrumenten ter bevordering van grensoverschrijdende mobiliteit. Het akkoord tussen de Europese sociale partners van de publieke diensten inzake informatie- en raadplegingsrechten bij herstructureringen moet omgezet worden in een richtlijn.

Alle werknemersvertegenwoordigers in gans Europa moeten voordat er een beslissing wordt genomen:

  • Tijdig toegang krijgen tot betekenisvolle en actuele informatie over de gevolgen van de COVID-crisis op de strategie en economische prestaties van de onderneming, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden.
  • Voldoende tijd en middelen krijgen om een diepgaande analyse te doen van de verstrekte informatie met de hulp van deskundigen, om te kunnen werken aan alternatieven voor de negatieve maatregelen, zoals ontslagen of sluitingen;
  • Een reële kans om deze alternatieven te bespreken met hen die effectief deze beslissingen namen om zo een gemotiveerd antwoord te krijgen op de op de voorgestelde alternatieven.

Er valt geen tijd te verliezen. Het EVV vraagt dringend acties: de massale herstructureringsplannen ten gevolge van COVID-19 vinden nu al plaats.

Meer dan ooit moet democratie op het werk afgedwongen worden.
Onderteken de petitie via deze link.