Het wordt allemaal teveel

woensdag, 16 Maart 2022
Nieuws

Energiefacturen, prijzen aan de pomp, rekeningen aan de winkelkassa… Het wordt allemaal teveel. We hebben dringend ademruimte nodig. Het ABVV roept op tot een mobilisatie, 24 maart, 11u, Kunstberg (Centraal Station) te Brussel.

De nieuwe maatregelen van de federale regering om de energiefacturen van de gezinnen betaalbaarder te maken, zijn nuttig maar wegen te licht.

Bij veel gezinnen staat het water hen aan de lippen. Zij slagen er niet in hun energiefactuur te betalen. Werknemers die zich met de auto naar het werk moeten verplaatsen, betalen zich blauw. Schulden stapelen zich op. De situatie op het terrein is dus zeer ernstig.

Wat willen wij? Bovenop de tijdelijke maatregelen, zijn er structurele veranderingen nodig:

 • een definitieve btw-verlaging naar 6% voor elektriciteit en aardgas;
 • het uitbreiden va de doelgroep voor sociaal tarief bestendig maken;
 • het opnemen van brandstof in de prijzenindex zodanig dat lonen en uitkeringen die prijsstijgingen volgen;
 • de invoering van een omgekeerd cliquetsysteem op energieprijzen en prijzen aan de pomp zodanig dat die prijzen gecorrigeerd worden;
 • het afromen van de overwinsten van de energiebedrijven en ze laten terugvloeien naar de gebruikers, in de eerste plaats werknemers en de gezinnen;
 • loongelijkheid tussen vrouwen en mannen en dus het wegwerken van de loonkloof van 22.7%;
 • en tot slot de hervorming van de loonnormwet en de handhaving van onze automatische loonindexatie.

Vrouwen verdienen 22,7 % minder dan mannen.

22,7%. Dat is de loonkloof die nog steeds bestaat tussen vrouwen en mannen. Deze loonkloof wordt berekend voor alle werknemers samen, ongeacht hun beroep, sector, contract of functie. Het ABVV organiseert daarom naar jaarlijkse gewoonte de Dag voor Gelijk Loon V/M. Dit jaar doen we dat op 24 maart. 

22,7% loonkloof. Hoe is dit mogelijk?

Enerzijds is dit te wijten aan de verschillende posities die vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt innemen, maar ook aan het feit dat veel vrouwen deeltijds werken. Bovendien spelen er ook verborgen mechanismen mee, vooroordelen en stereotypen, die leiden tot discriminatie op grond van geslacht.

Genderstereotypen en traditionele rolverdeling

De traditionele rolverdeling duwt vrouwen al op jonge leeftijd in een bepaalde richting. Hoewel het vaak een onbewust proces is, zal een meisje bijvoorbeeld eerder worden aangespoord om in de zorgsector te gaan werken dan in de informaticasector. Een jongen  daarentegen, zal bijvoorbeeld eerder naar een opleiding als ingenieur geduwd worden dan naar een loopbaan in de detailhandel. Dezelfde traditionele rolpatronen zorgen er ook voor dat er een onevenwicht bestaat in het opnemen van huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen.

De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Bovenstaande ‘rolverdeling’ zorgt er ook voor dat vrouwen vaker in de minder betaalde sectoren werken zoals de zorgsector, het onderwijs of de handel. De lonen in deze sectoren liggen laag, ondanks het feit dat het essentiële beroepen zijn. In de financiële sector bijv. werken daarentegen vooral mannen. Vrouwen bekleden bovendien ook nog eens minder vaak hogere functies en maken minder kans op promotie. Slechts 10% van alle CEO’s in België zijn vrouwen.

Naar bovenstaande fenomenen wordt al eens verwezen als ‘sticky floor’ en glazen plafond. 

Lees hier ons artikel in De Nieuwe Werker: Vrouwelijk beroep = ondergewaardeerd beroep

Deeltijds werk

43% van de vrouwen werkt deeltijds, wat vanzelfsprekend gevolgen heeft voor hun inkomen en de berekening van hun pensioen, dat vaak rond de armoedegrens schommelt.

Dit is zelden het resultaat van een bewuste keuze. Enerzijds is er veel meer deeltijds werk in de laagstbetaalde sectoren, zoals in de distributie. Anderzijds is er nog altijd het gebrek aan toegankelijke en betaalbare kinderopvang, waardoor het voor werknemers moeilijk is om werk en privéleven te combineren. Het zijn dan weer vaker vrouwen die hun loopbaan onderbreken om voor hun kinderen of afhankelijke familieleden te zorgen.

Vrouwen moeten rondkomen met een gemiddeld pensioen van 1.077 euro bruto/maand

Deze lagere lonen leiden naderhand ook tot lagere pensioenen. Wanneer vrouwen minder verdienen dan mannen, is het niet verwonderlijk ze op latere leeftijd meer risico lopen om in de armoede te belanden. Je hebt dan niet alleen een loonkloof, maar ook een pensioenkloof.

Het ABVV heeft ervoor gezorgd dat het minimumpensioen voor een volledige loopbaan wordt verhoogd tot 1.500 euro netto per maand. Helaas zullen veel vrouwen hier niet van kunnen genieten, omdat zij geen carrière van 45 jaar zullen kunnen voorleggen.

Onze eisen

 • Essentiële beroepen moeten hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en haalbare loopbanen krijgen. Werkbaar werk, dus. Het minimumloon moet worden verhoogd richting 14 euro/uur of 2.300 euro bruto/maand. Voor het ABVV is dit het minimum om waardig te kunnen leven!
 • Arbeidsduurverkorting is een sleutel om ongelijkheid op vlak van arbeidsregime, loon en de combinatie werk/privé weg te werken.
 • Er moeten meer inspanningen worden geleverd om kinderopvang toegankelijk (zowel financieel als wat de nabijheid betreft) en kwalitatief te maken. Het geboorteverlof moet worden uitgebreid en verplicht gemaakt, zodat vaders die onder druk staan het ook effectief kunnen opnemen.
 • Onze pensioenen moeten omhoog, in het bijzonder die van vrouwen. De pensioengerechtigde leeftijd moet opnieuw worden teruggebracht naar 65 jaar en het aantal loopbaanjaren om recht te hebben, verminderd tot 40. Bij de berekening van het pensioen moet rekening worden gehouden met discriminerende factoren waarmee vrouwen te maken krijgen op de arbeidsmarkt.