Verzoeningsvoorstel Kern: een cheque blijft een cheque

dinsdag, 29 November 2022
Pers

Het verzoeningsvoorstel van de Kern dat een uitweg moest bieden uit de impasse tussen werkgevers en vakbonden, valt voor het ABVV op een lauwe steen. Wij willen het herstel van vrije onderhandelingen zoals ook de Internationale Arbeidsorganisatie benadrukt in haar aanbeveling. Niet meer, niet minder. Pleisters op de 0%-marge, cheques van 750 euro … komen het sociaal overleg niet ten goede. Werknemers verdienen meer en beter. Het sociaal overleg moet terug meer armslag én respect krijgen.

In de eerste plaats moet de ontkoppeling van het overleg over de verdeling van de welvaartsenveloppe en het overleg over de loonmarge, worden doorgevoerd. Zolang dit niet gebeurt, blijven de werkgevers de uitkeringen gijzelen om druk te zetten op de lonen. Zo gaat er vandaag een deel van de werkloosheidsuitkeringen naar een verbetering van de lagere lonen.

Even belangrijk is de wijziging van de loonnormwet zodat vakbonden terug vrij kunnen onderhandelen.  Zolang de loonnormwet niet wordt aangepast, blijft het sociaal overleg opgesloten in een carcan, dat geen echte marges toelaat en waarin vakbonden afhankelijk zijn van de wil van de zittende regering om de werknemers een beetje opslag te geven.

Welvaartsenveloppe

Wat de beslissing van de regering over de welvaartsenveloppe betreft, betreuren we het dat de werkgevers geen gemeenschappelijk advies wilden uitbrengen. Nochtans zijn de sociale zekerheid en de sociale uitkeringen in de eerste plaats onze materies.

We vinden het daarentegen positief dat alle sociale uitkeringen er op vooruitgaan bovenop inflatie, met inbegrip van de pensioenen én werkloosheidsuitkeringen.

Zwaar ontgoocheld zijn we echter dat – omwille van de liberale dada dat werkloosheidsuitkeringen niet mogen stijgen boven inflatie – een belangrijk stuk van de middelen waar werkzoekenden recht op hebben, niet wordt toegekend en wordt aangewend voor de actieven. Dat kan geen precedent zijn naar de toekomst. De laagste lonen moeten verhoogd worden zonder daarvoor aan de welvaartsenveloppe te zitten. Het ABVV eist dat de voorziene middelen van de welvaartsenveloppe altijd voor de volle 100% worden uitgekeerd aan diegenen voor wie ze bestemd zijn. We herinneren de werkgevers en alle politieke partijen eraan dat de overgrote meerderheid van de sociale minimumuitkeringen nog altijd onder de armoedegrens ligt.

Loonmarge

Wat het bemiddelingsvoorstel over de loonmarge betreft, noteren we enkele positieve punten:

  • de regering legt enkel een kader vast en de invulling van de criteria wordt overgelaten aan de sociale gesprekspartners binnen de paritaire comités, in de sectoren dus;
  • de maximale marge ligt op 750 euro i.p.v. 500 euro (net zoals de coronapremie).

Maar, een cheque blijft per slot van rekening een eenmalig toegekende premie waar niet iedereen van zal kunnen genieten. Bovendien zal voor velen het toegekende bedrag ver onder de 750 euro liggen en zullen de bijdragen voor de sociale zekerheid ook lager zijn. Tot slot vinden we het onrechtvaardig dat – net als bij de coronapremie in 2021 – ook nu de ambtenaren de facto worden uitgesloten. 

Deze eerste vaststellingen sterken het ABVV in de plannen om de druk te blijven opvoeren. De werknemers eisen hun eerlijk deel van de koek. Het zijn de werknemers die zorgen voor de productiviteit van de bedrijven. Het zijn zij die de winsten genereren.

Daarom organiseert het ABVV midden december een nationale betoging in Brussel en praten we met de andere vakbonden om het sociaal verzet te blijven organiseren. Voor meer respect voor de werknemers. Voor eerlijke verloningen, voor lagere energiefacturen, voor rechtvaardige belastingen.