Meer zekerheid, meer kwaliteit: sociaal-economische barometer 2019

maandag, 07 Oktober 2019
Nieuws

De regionale regeringen zijn gevormd. Nu kijken we volop naar het federale niveau. Wat heeft de afgelopen regeerperiode opgeleverd? Waarom kampen we met een begrotingstekort? Hoe komt het dat de koopkracht en de sociale zekerheid onder druk staan? Wat moet er gebeuren?

Antwoorden formuleren we in de ‘sociaal-economische barometer 2019’, de jaarlijkse reality check van het ABVV op basis van cijfers van nationaal en internationaal gerenommeerde instellingen. Deze thema’s komen aan bod: koopkracht, lonen en productiviteit; ongelijkheid; economie en welvaart; arbeidskwaliteit; welzijn en sociale bescherming; duurzaam samen leven.

Verbeterpunten

We onthullen de realiteit achter de economische indicatoren. Wat betekenen bijvoorbeeld een hoge tewerkstellingsgraad en productiviteit wanneer mensen noodgedwongen mini-jobs moeten combineren voor een aalmoes, wanneer de werkdruk piekt en mentale en fysieke problemen toenemen? Wat betekent economische vooruitgang wanneer slechts een kleine toplaag er de vruchten van plukt en intussen mens en planeet opbranden?

Deze barometer focust op verbeterpunten met het oog op kwaliteit en zekerheid zodat niemand achterblijft. Welk sociaaleconomisch beleid komt de levenskwaliteit van alle burgers ten goede? Hoe schakelen we de economie in om te komen tot sociale rechtvaardigheid, met respect voor onze planeet?

Deze cijfers tonen dat een volgende regering dringend werk moet maken van een sociaal en economische rechtvaardig beleid. Wij hebben hierover tal van waardevolle aanbevelingen.

#SamenVooruit

Tegenover deze sociaal en economisch onrustwekkende situatie plaatst het ABVV een ‘lastenboek’ gericht aan de volgende federale regering. We schuiven drie prioriteiten naar voor om de ongelijkheid terug te dringen en mensen meer kwaliteit en zekerheid te bieden.

  • Om de koopkracht te verzekeren blijven wij aandringen op een verhoging van het interprofessioneel minimumloon naar 14 euro per uur (2.300 euro/maand), van het minimumpensioen naar 1500 euro netto en het wettelijk pensioen naar 75% van het gemiddeld verdiende loon.
  • De sociale uitkeringen moeten boven de armoedegrens uitstijgen. Wat de sociale zekerheid betreft, eisen we een correcte herfinanciering die de sociale bescherming van burgers waarborgt en tegemoetkomt aan de noden.
  • Daarnaast pleiten we voor een grondige fiscale hervorming die de sterkste schouders het meest doet bijdragen. De budgettaire situatie mag in geen geval misbruikt worden om opnieuw de werknemers te viseren.