Naar Belgische steun voor de oprichting van een mondiaal fonds voor sociale bescherming

woensdag, 13 Januari 2021
Nieuws

In 2021 willen we nieuwe stappen zetten richting meer universele sociale bescherming. Om dit te realiseren, rekenen we op politieke wil vanuit progressieve hoek.

Het eerste goede nieuws van het jaar komt aangewaaid uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar een voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de oprichting van een mondiaal fonds voor sociale bescherming werd ingediend.

Sociale bescherming biedt een vangnet tijdens levensgebeurtenissen zoals zwangerschap of ouderdom. Daarnaast beschermt het tegen de (financiële) gevolgen van tegenslagen zoals ziekte of het verlies van een job. Het is een geheel van collectieve maatregelen die naast het bieden van inkomenszekerheid ook de toegang tot gezondheidszorg garandeert Zo kan iedereen een waardig leven leiden. Sociale bescherming is dan ook een belangrijk mechanisme gebleken in deze coronacrisis.

Toch heeft nog altijd 70% van de wereldbevolking geen toegang tot een volledige sociale bescherming. Zij lopen een hoog armoederisico.

De IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) en het IVV (Internationaal Vakverbond) moedigen de oprichting van een mondiaal fonds voor sociale bescherming aan. Landen die zelf onvoldoende middelen hebben, kunnen beroep doen op dit fonds voor het uitbouwen van sociale bescherming.

FOS, ISVI, Solsoc, de Socialistische mutualiteiten, het ABVV en ABVV-centrales AC en Horval zetten zich samen in voor meer waardig werk in de wereld. Op 7 oktober 2020 lanceerden ze samen de campagne ‘Sociale bescherming is een recht, geen privilege.’

Wij vragen aan de Belgische overheid:

  • om van sociale bescherming in de ontwikkelingssamenwerking een prioriteit te maken.
  • zich in te zetten voor een snelle opstart van het mondiaal fonds voor sociale bescherming. Onder beheer van het IAO.
  • in bilaterale gesprekken pleitbezorger te worden voor de ratificatie van Conventie 102 van de IAO inzake de minimumnormen sociale zekerheid.

Daarnaast juichen we het parlementair initiatief met betrekking tot het fonds van PS, sp.a, Ecolo-Groen en CD&V toe. We vragen hen evenwel waakzaam te zijn bij de financierings- en beheersmechanismen zodat we tot meer sociale bescherming op wereldvlak komen.