Opheffing bankgeheim is eerste stap richting meer fiscale rechtvaardigheid

woensdag, 01 Juli 2020
Pers

Om het hoofd te kunnen bieden aan de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid een reeks buitengewone uitgaven moeten doen. De vraag die zich nu stelt is wie de factuur zal betalen. Zal de schuldenlast van de overheden leiden tot nieuwe besparingsplannen en andere ingrijpende maatregelen of zal deze keer aan de financieel vermogende burgers worden gevraagd om ook bij te dragen aan het herstel van ons sociaal en economisch weefsel?

In dit kader juicht het ABVV het amendement toe dat de socialistische partijen hebben ingediend op een wetsontwerp van de minister van Financiën De Croo, wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III).

Dit wetsontwerp zal ingrijpende budgettaire gevolgen hebben. De socialistische partijen hebben dan ook terecht beslist om aan het ontwerp een amendement toe te voegen dat als doel heeft om het in België nog steeds bestaande bankgeheim op te heffen. Door dit voorstel zal ons land een einde stellen aan wat de Hoge Raad van Financiën sinds 2007 bestempelde als een ‘fiscaal anachronisme’. De Belgische fiscus heeft immers geen algemeen beeld van de financiële activa die een Belgische belastingplichtige in België aanhoudt. Op basis van de Europese en OESO-regelgeving ontvangt hij daarentegen wel informatie over de financiële activa die hij in het buitenland aanhoudt.

Deze situatie zorgt voor een vertekend beeld bij het in aanmerking nemen van de roerende inkomsten. Van een rechtvaardiger en billijkere fiscaliteit is dan nog weinig sprake.

Om dit anachronisme uit de wereld te helpen, doet het ABVV een oproep aan alle democratische partijen - die de laatste maanden luid hebben verkondigd dat de wereld na deze crisis anders, rechtvaardiger en billijker moet zijn - om dan ook hun steun te geven aan dit amendement.

Daarmee zouden deze politieke partijen pas echt bewijzen dat hun standpunt inzake rechtvaardige fiscaliteit verder gaat dan louter woorden en slogans, en dat ze dit willen omzetten in concrete politieke daden ten voordele van een meerderheid van de burgers.

Het ABVV beschouwt de goedkeuring van een dergelijk wetgevend instrument als een eerste echte stap in de richting van meer fiscale rechtvaardigheid. Hierop moet dan een doortastend beleid volgen dat de belastingadministratie en het parket de middelen geeft om de vaststelling en de inning van de werkelijk verschuldigde belastingen te realiseren.