Memorandum van het ABVV ‘Samen voor sociale rechtvaardigheid’

woensdag, 20 Februari 2019
Pers

Met het oog op een toenemende precariteit, de groeiende armoede en groter wordende ongelijkheden, legt het ABVV een reeks projecten en concrete, vernieuwende voorstellen nu al op de tafel van de volgende regering.  Het is hoog tijd om te breken met oude formules en om radicaal van koers te wijzigen. Door de  dringende sociale en klimatologische uitdagingen waarvoor we staan, zouden de partijen zich verplicht moeten voelen om ingrijpende maatregelen te nemen.

Dit memorandum geeft aan wat het ABVV verwacht van het toekomstig politieke beleid, vooral op het federale niveau, maar ook Europees. Want Europa moet meer dan ooit sociaal en democratisch zijn.

Het ABVV heeft alvast 5 actieterreinen geïdentificeerd.

 

Meer koopkracht

15,9 % van de burgers leeft in armoede of in een situatie met een verhoogd risico op armoede. Veel  werknemers hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en stellen vast dat er op het einde van hun loon, nog een stuk maand over is. Gepensioneerden die zouden moeten rondkomen met een pensioen onder de armoededrempel. Jongeren die door eerdere regeringsmaatregelen het moeilijk hebben om op eigen benen te staan. 90 % van de sociale minimumuitkeringen die onder de armoedegrens liggen. Stuk voor stuk argumenten om sterk in te zetten voor meer koopkracht.  

Het ABVV eist dat de volgende regering een grote sociale hervorming doorvoert die aan alle burgers een heel leven lang, een waardig bestaan garandeert. Jong of oud, actief of non-actief, autochtoon of Belg met allochtone roots, iedereen  heeft recht op een goed leven. Niemand mag achter blijven.

 

Onze prioriteiten:

  • de hervorming van de loonwet zodat lonen opnieuw kunnen aansluiten bij de productiviteitstoename

het optrekken van de brutominimumlonen richting 14 euro per uur (2.300 euro per maand)

  • de verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto
  • het behoud van de index en de baremisering om een positieve, eerlijke evolutie van de lonen te waarborgen tijdens de volledige loopbaan
  • een waardig jongerenloon
  • sterkere, toegankelijke en kwaliteitsvolle openbare diensten, want zij vormen de eerste koopkracht van de mensen

 

Een meer rechtvaardige fiscaliteit

De taxshift van de regering-Michel komt vooral ten goede aan wie al veel heeft. En zorgde aan de andere kant ook voor hogere taksen op BTW en liet mensen met een laag inkomen of wie van een uitkering moet leven, in de kou staan. Meer nog, zij verloren aan koopkracht.

Het ABVV pleit voor een meer rechtvaardige fiscaliteit. Een fiscale ommekeer die de belastinglast verplaatst naar de sterkste schouders.

Onze prioriteiten:

  • alle inkomens op een globale en progressieve manier belasten: een euro = een euro
  • invoeren van een meerwaardebelasting en van een jaarlijkse belasting op grote vermogens
  • invoeren van een minimumbelasting in de vennootschapsbelasting

 

Meer sociale zekerheid

Het ABVV is voor de uitbreiding van de dekking van de sociale zekerheid omdat nog te veel mensen uit die boot vallen. Daarom stelt het ABVV voor om de sociale minima te verhogen tot 10 % boven de armoedegrens. Op het vlak van de pensioenen willen wij de terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Tot slot, moet de sociale zekerheid federaal blijven en willen wij een sterke en gegarandeerde financiering.

Werkbare jobs in een duurzamere economie

Het creëren van werkgelegenheid is positief, het creëren van kwaliteitsvolle banen nog meer. Wij vragen aan de volgende regering om te waken over gunstige voorwaarden voor het creëren van kwaliteitsvolle werkgelegenheid. Het ABVV pleit ook voor de uitwerking van een wettelijk kader om in functie van de realiteit van de verschillende sectoren te onderhandelen over de invoering van collectieve arbeidsduurvermindering. Kwaliteitsvolle banen betekent ook dat oudere werknemers hun loopbanen op een rustiger tempo kunnen eindigen. Dit betekent het recht op landingsbanen vanaf 55 jaar.

Het wordt hoog tijd dat er een einde komt aan dat opbod van besparingen. Wij hebben een stevig investeringsbeleid nodig dat gericht is op een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie, op sociale investeringen en sterke openbare diensten.

Economische democratie en sociaal overleg versterken

De werkgeversorganisaties en rechtse partijen hebben syndicale vrijheden en de uitoefening van het stakingsrecht tot hun favoriete doelwitten gemaakt. Het ABVV aanvaardt niet dat deze basisrechten op de helling worden gezet. In ons memorandum pleiten wij voor een versterking van het sociaal overleg en van onze syndicale vrijheden. Wij verwachten van de volgende regering dat zij het democratische deficit in onze ondernemingen aanpakken door de vertegenwoordiging van werknemers in kmo’s en in bedrijfsparken te garanderen.

 

ABVV Brussel, het Vlaams ABVV en ABVV federaal communiceren vandaag tegelijk over hun memorandum voor de respectieve verkiezingen. Voor de meeste mensen gaat het immers niet over het beleidsniveau, maar over de resultaten.