Warme voorstellen voor de toekomst

vrijdag, 22 Februari 2019
Nieuws

De verschillende regeringen maken met hun kil en onevenwichtig beleid het leven van heel wat mensen moeilijker. Dat moet veranderen. Jij bent in mei aan zet om de ommekeer mogelijk te maken. Wij hebben alvast een inspirerende prioriteitenlijst opgesteld voor een eerlijk beleid in het teken van gelijkheid en vooruitgang voor iedereen.

Meer koopkracht

Goed leven begint met een redelijk loon. Dat betekent minimaal 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand. Voor iedereen. De indexering is cruciaal, want die zorgt ervoor dat onze lonen automatisch worden aangepast aan de stijgende prijzen. We roepen de regering op om af te stappen van de strenge loonnormwet en weer te gaan voor vrije loononderhandelingen zodat jij jouw eerlijk deel van de koek kan krijgen.

Kwaliteitsvol werk

Wij eisen een beleid dat voluit inzet op kwaliteitsvolle jobs aan correcte arbeidsvoorwaarden en een goed statuut, bijvoorbeeld via een verbod op opeenvolgende dagcontracten, het recht op onbereikbaarheid na de werktijd …

We moeten inzetten op werkbare loopbanen via een betere combinatie werk en privéleven. We gaan onder andere voor een verdubbeling van het ouderschapsverlof voor eenoudergezinnen, een recht op 5 betaalde afwezigheden per jaar voor zorg aan naasten, garanties op een betere eindeloopbaanregeling.

De werkrace tegen de tijd is uit de tijd. Wij pleiten voor collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen. Met meer mensen minder werken om meer te leven.

We willen een echte jobdeal met het oog op een jobgarantie voor alle werkzoekenden die het moeilijk hebben een job te vinden, via garanties op een kwaliteitsvolle stage- of werkervaringsplaats, op inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen, een effectieve en afdwingbare reglementering om discriminatie te bannen waaronder praktijktesten.

Jongeren moeten een betaalde en zinvolle werkervaring aangeboden krijgen binnen een jaar na afstuderen. En werknemerschap en sociale zekerheid steken we in de eindtermen, zodat jongeren sterker en met kennis van zaken van de schoolbanken komen.

Pensioen zonder zorgen

Wij pleiten ervoor om alle sociale uitkeringen op te trekken tot 10% boven de armoedegrens, en pensioenen te verhogen naar 75% van het verdiende loon. Het minimumpensioen moet naar 1.500 euro netto. De kost van een rusthuis mag niet hoger liggen dan het pensioen. De pensioenleeftijd moet teruggebracht worden op 65 jaar en vroeger stoppen moet kunnen als je 40 jaar hebt gewerkt. Ook als je een zwaar beroep/belastend werk hebt, moet je vroeger met pensioen kunnen. Iedereen moet 10 gezonde jaren hebben na zijn pensioen, de gezonde levensverwachting tussen kort- en langgeschoolden moet gehalveerd worden.

Iedereen doen bijdragen

Alle inkomens moeten worden belast, ook huuropbrengsten en meerwaarden bij de verkoop van aandelen en onroerende goederen. Een euro is een euro. Maar werk van eerlijke belastingen en voer daarom een solidaire jaarlijkse belasting op de grote vermogens in. En zorg dat bedrijven de belastingdans niet ontspringen, d.m.v. een echte minimum-vennootschapsbelasting en het einde van de gunstregimes.

Toegankelijke diensten

De overheden spelen een cruciale rol in onze samenleving. Bussen en treinen brengen je waar je wilt, scholen geven kinderen een gelijke start … Daarom vragen we een robuust investeringsplan in het bijzonder gericht op energiebesparing/hernieuwbare energie en het openbaar vervoer. Via investeringen in diensten en het personeel, blijven we zeker van goed werkende, betaalbare en toegankelijke openbare diensten voor iedereen. We vragen, in navolging van het lager onderwijs, ook een maximumfactuur voor het secundair onderwijs, en je moet de eindtermen gratis kunnen halen.

Wat je vakbond verwacht van het toekomstige politieke beleid staat uitgeschreven in de memoranda van het Vlaams, Brussels en federaal ABVV. Lezen en downloaden doe je via www.abvv.be/verkiezingen2019.