Ziekte tijdens vakantie geeft recht op gewaarborgd loon

vrijdag, 14 Januari 2022
Nieuws

In 2012 stelde het Europees Hof van Justitie dat de werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, het recht moet hebben om zijn vakantiedagen later op te nemen. Tot op heden werd de Belgische wetgeving nog niet aangepast aan dit arrest. Daar komt nu binnenkort verandering in. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad bereikten op 21 december een akkoord over een advies m.b.t. de overdracht van vakantiedagen.

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zal de door ziekte verloren vakantiedagen op een later ogenblik kunnen opnemen. De modaliteiten voor de uitoefening van het recht op overdracht zullen grotendeels dezelfde zijn als voor een ziekte buiten een vakantieperiode: de werknemer dient zijn werkgever tijdig te verwittigen en een medisch attest over te maken. Ook zal hij aan zijn werkgever moeten laten weten dat hij de dagen wenst over te dragen. Om het de werknemer gemakkelijker te maken de formaliteiten te vervullen, zal een modelformulier worden uitgewerkt. Zijn de formaliteiten vervuld, dan zal de werkgever de vakantiedagen omzetten in ziektedagen en zal de werknemer gewaarborgd loon ontvangen. De werknemer kan de niet-opgenomen vakantiedagen, dan later nog opnemen.

Het advies bevat ook een oplossing voor de situatie waarin een werknemer gedurende het hele kalenderjaar arbeidsongeschikt is, en daardoor zijn vakantie niet kan opnemen. Vandaag verliest deze werknemer zijn vakantiedagen. Bovendien gebeurt er een verrekening van het uitbetaalde vakantiegeld met de RIZIV-uitkering (meestal in december). Ook deze situatie is in strijd met het EU-recht, dat elke werknemer 4 weken betaalde vakantie garandeert. In de toekomst zal de verrekening in december verdwijnen en krijgt de werknemer het recht om de vakantie nog tot 24 maanden later op te nemen.

Deze rechten zullen er zijn in alle gevallen van schorsing die verband houden met moederschap, vaderschap, adoptie … mits het voorleggen van een attest dat de schorsing bewijst. Bij werkverwijdering zal er overdracht mogelijk zijn wanneer de werkneemster met een medisch attest kan aantonen dat zij geen vakantie kon opnemen wegens gezondheidsredenen.

De ministers van werk en sociale zaken dienen het advies nog in wetgeving om te zetten. De sociale partners voorzien daarvoor een termijn van 1 jaar, zodat de nieuwe regeling kan ingaan op 1 januari 2023.

Het ABVV is blij dat er na jarenlang onderhandelen een constructieve oplossing voor deze situaties kon worden uitgewerkt, waardoor het Belgisch recht eindelijk in overeenstemming zal zijn met het EU-recht. Vooral het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de werknemers die ziek worden voor, na of tijdens hun vakantie vindt het ABVV belangrijk. In alle gevallen van ziekte zal de werknemer steeds recht hebben op gewaarborgd loon.