Ook bij ziekte of werkloosheid 15 weken moederschapsrust

woensdag, 10 Juni 2020
Nieuws

Sinds 1 maart hebben alle mama’s – ook als ze ziek, tijdelijk werkloos of verplicht van het werk worden verwijderd – recht op 1 week moederschapsrust voor de bevalling en 14 weken na de bevalling. Vroeger verloren moeders die dagen wanneer ze ongewild eerder moesten stoppen met werken, voor hun eigen gezondheid of die van hun kind.

Moeders hadden al recht op vijftien weken moederschapsrust, waarvan minstens één week voor de bevalling. Maar vrouwen die verplicht thuis moesten blijven in de laatste zes weken van hun zwangerschap, om medische redenen, bij ziekte of door zwangerschapscomplicaties, maar ook door tijdelijke werkloosheid of werkverwijdering (wanneer werken een gevaar voor de baby inhoudt), werden hiervoor gestraft. Ze verloren die dagen ziekte, werkverwijdering of tijdelijke werkloosheid, deze werden afgetrokken van hun moederschapsrust (moederschapsverlof) na de bevalling. Dat hadden ze te danken aan ‘het systeem’, dat bepaalde dat die dagen tijdens die laatste weken voor de bevalling gelden als moederschapsverlof.

Een grove discriminatie, want geen enkele vrouw kiest ervoor om ziek of tijdelijk werkloos te worden. Deze moeders konden hierdoor minder tijd doorbrengen met hun baby. Uit cijfers van het Rekenhof bleek dat 1/10 van de vrouwen aan moederschapsrust inboette door ziekte voor de bevalling.

Gun mama’s rust

Samen met enkele andere organisaties kaartten we dit aan. We schreven een open brief aan ‘een volgende regering’ dat die onheuse regeling de prullenmand in moest, en we zochten politieke steun en hielden samen met andere organisaties pleidooien in het parlement. Wij vinden dat, los van wat er zich vóór de bevalling afspeelt, elke moeder recht heeft op 1 week rust voor de bevalling en 14 weken rust na de bevalling. Dat is een absolute must. De tijd die een ouder doormaakt met de pasgeborene is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind en de kind-ouderrelatie. Deze tijd mag niet afhankelijk zijn van de gezondheidssituatie vóór de bevalling want staat daar volledig los van.

Nieuwe wet

In de plenaire zitting van het Parlement van 4 juni werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op vijftien weken zwangerschapsrust garandeert in geval van tijdelijke werkloosheid, ziekte of werkverwijdering. Onze inzet loont dus. Elke mama heeft hierdoor recht op 15 weken zwangerschapsrust, ongeacht de situatie.

Omwille van de coronacrisis werkt het wetsvoorstel met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Alle mama’s die vanaf 1 maart 2020 ziektedagen, dagen tijdelijke werkloosheid of werkverwijdering kennen, verliezen die niet langer. Die dagen worden niet meer afgetrokken van hun moederschapsrust na de bevalling. Dit geldt dus ook wie tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis.

Zwanger of in moederschapsrust en zijn er dagen/periodes sinds 1 maart 2020 waarop je tijdelijk werkloos, ziek, of van het werk verwijderd was? Contacteer dan het ABVV en je mutualiteit om je dagen moederschapsrust en je vergoeding te laten checken.

Uitbreiding?

We zijn verheugd met het wegwerken van deze discriminatie maar we gaan ook verder. Jonge moeders ondergaan nog steeds een inkomensverlies tijdens de moederschapsrust. Ze krijgen slechts drie vierde van hun inkomen en dat zonder minimumbedrag. Het ABVV vraagt dat het werkneemsters geen inkomensverlies lijden door hun moederschap.

Daarnaast pleiten we ervoor om de partner van de moeder meer tijd te geven met de pasgeborene. Met een verplicht en uitgebreid geboorteverlof van 20 dagen willen we een gelijke spreiding van zorg en werk tussen partners stimuleren.