Algemene mobilisatie van het ABVV voor meer sociale rechtvaardigheid

vrijdag, 26 Oktober 2018
Pers

De leden van het Federaal Comité veroordeelden unaniem de massale en herhaaldelijke aanvallen van de regering-Michel die gericht zijn op de werknemers, de werkzoekenden en de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij, maar die tegelijkertijd in het voordeel zijn van de grote bedrijven en de meest vermogenden. Er moet een einde komen aan deze onaanvaardbare onevenwichtige situatie!

7 maanden vóór de regionale, federale en Europese verkiezingen en aan de vooravond van de interprofessionele onderhandelingen, wil het ABVV een algemene mobilisatie organiseren om broodnodige veranderingen te eisen.

Het kan anders!

Voor het ABVV moeten er sociaal rechtvaardige hervormingen komen. Onder deze legislatuur is het immers zo dat de werknemers en werkneemsters van ons land veel te vaak en ten onrechte hebben moeten inleveren. Voor het ABVV moet in drie prioritaire dossiers fors vooruitgang geboekt worden.

  • Voor het herstel van de koopkracht

Sinds haar aantreden heeft de regering-Michel telkens opnieuw de koopkracht van de burgers beknot. Indexsprong, Btw-verhoging op elektriciteit, loonstop en blokkeren van onderhandelingen, sociale minima onder de armoedegrens … Zeer veel mensen worden door deze maatregelen verzwakt en het wordt voor hen steeds moeilijker om in hun behoeften te voorzien.

De regering heeft – via haar Jobsdeal – alweer een aanval aangekondigd vóór het einde van de legislatuur op de koopkracht van de werknemers, met de afschaffing van de loonbarema’s. Het ABVV klaagt die stelselmatige en onrechtvaardige aanvallen op de portemonnee van de werknemers aan. In de komende maanden zal onze vakbond ijveren voor een aanzienlijke verhoging van de koopkracht. In dit opzicht eist het ABVV een minimumloon van 14 euro per uur, een minimumpensioen van 1.500 euro voor een waardige oude dag, de verhoging van de sociale minima boven de armoedegrens en de vrijheid van loononderhandelingen in de sectoren en bedrijven. Met deze sociaal corrigerende maatregelen kunnen mensen tenminste een waardig uitbouwen.

  • Voor waardige pensioenen op een redelijke leeftijd

De huidige en toekomstige gepensioneerden zijn de favoriete doelwitten van deze regering. Het beleid dat tot nu toe gevoerd werd, was erop gericht om mensen langer te doen werken voor minder pensioen. Ondanks de pogingen om een serene en constructieve sociale dialoog te voeren, blijven zowel de werkgevers als de regering vasthouden aan ideologische standpunten die het oogmerk hebben om ons systeem van openbare pensioenen te verzwakken. Het ABVV wil definitief komaf maken met deze aanvallen op onze pensioenen. Het ABVV organiseert een algemene mobilisatie om waardige pensioenen op een redelijke leeftijd te eisen, evenals een echte visie m.b.t. de eindeloopbaanproblematiek.

  • Voor kwaliteitsvolle openbare diensten

Ook de openbare diensten werden niet gespaard door de regering. Onderinvestering en een duidelijke wil tot liberalisering, waardoor onze openbare diensten minder toegankelijk worden en hun openbare karakter steeds meer verliezen! Het is tijd voor een andere koers. In dit opzicht eist het ABVV sterke openbare diensten, met een rechtvaardige financiering.

Voor het respect van de syndicale rechten en vrijheden

Onder deze legislatuur werd meer dan ooit serieus getornd aan de syndicale rechten en de vrijheid om vreedzaam verzet te organiseren. De aanvallen tegen de werknemersvertegenwoordigers waren bijzonder heftig. Daarom vragen wij dat een einde wordt gesteld aan de criminalisering en vervolging van ABVV-leden. Het moet gedaan zijn met de regeringsaanvallen op de rechten en vrijheden van de werknemersvertegenwoordigersorganisaties.

Actieplannen

Om deze alternatieven te ondersteunen en om sociaal rechtvaardige beleidsmaatregelen te eisen heeft het Federaal Comité een mobilisatieplan goedgekeurd, dat in 3 stappen wordt uitgevoerd:

1.Een nationale sensibiliseringscampagne

In het kader van zijn nationale sensibiliseringscampagne ‘Samen kan het anders’ wil het ABVV deze eisen met het oog op verandering verder uitdragen bij de burgers. Op basis van de talrijke getuigenissen van werknemers die onze organisatie heeft verzameld, brengen wij de negatieve impact van de regeringsbeslissingen op de werknemers naar voren. Daarnaast zal het ABVV ook zijn alternatieven voor de komende maanden in de verf zetten.

2.Actieplan

A. We blijven direct en gericht reageren op het moment dat de regering maatregelen definitief beslist. Dat doen we zeker wanneer ze het wetsontwerp ‘pensioenen-zware beroepen neerlegt in de Kamer indien dit niet fundamenteel aangepast wordt aan onze eisen.

B.Een nationale actiedag in decemberTijdens de eerste twee weken van december zal het ABVV een nationale actiedag organiseren. De datum en de praktische modaliteiten van deze interprofessionele nationale en federale actiedag zullen in de eerste week van november worden vastgelegd.

C. Acties vanaf januari 2019

Het ABVV zal daarnaast de komende maanden het actieplan vanaf januari verder uittekenen en dat in functie van de politieke actualiteit, regeringsmaatregelen en de evoluties binnen het sociaal overleg.

Daarenboven geeft het Federaal Comité het mandaat aan de Algemeen secretaris om bij het EVV een Europese manifestatie in het voorjaar rond pensioenen te bepleiten.

Het Federaal Comité van het ABVV heeft ook zijn eisenbundel goedgekeurd met het oog op de interprofessionele onderhandelingen. De eisenbundel is toegespitst op 3 hoofdlijnen: koopkracht, kwaliteitsvolle jobs en pensioen/eindeloopbaan.