ABVV keurt sociaal akkoord met historisch kleine meerderheid goed

dinsdag, 22 Juni 2021
Pers

Het federaal comité van het ABVV stemde vandaag over het ontwerp van sociaal akkoord dat op 8 juni door de Groep van 10 werd bereikt.  Met 49,06% aan JA-stemmen werd een nipte goedkeuring gegeven. 49,01% verwierp het ontwerp van sociaal akkoord en 1,93% onthield zich.

In de vakcentrales, de gewesten en intergewestelijke afdelingen werden militanten geraadpleegd en stemmingen georganiseerd. Deze nipte uitslag weerspiegelt uiteraard de gemengde gevoelens bij dit ontwerp van sociaal akkoord.

De verhoging van het minimumloon - een strijdpunt van het ABVV - is onbetwistbaar een stap in de goede richting. Voor het eerst sinds 2008 wordt het minimumloon gevoelig en gefaseerd verhoogd. Tegen 2026 met 150 euro bruto per maand. Ook de mogelijkheid voor werknemers om op 55 jaar hun werktijd met 1/5de of de helft te verminderen via een landingsbaan is een sociale vooruitgang. En de SWT-regelingen worden verlengd.

Daar staat tegenover dat we geen vooruitgang hebben bekomen inzake de instapleeftijd voor SWT in bedrijven in moeilijkheden en herstructureringen en dat het optrekken van het minimumloon in grote mate op rekening van de sociale zekerheid en de gemeenschap terechtkomt. Bovendien wordt de harmonisering van de aanvullende pensioenen in de tijd opgeschoven. Maar vooral werden de 120 bijkomende overuren heel slecht ontvangen.

Ook al maakt de onderhandelingsmarge geen deel uit van dit akkoord, dan speelt de onvrede over de loonnorm en de wet van ’96 zeker mee in de appreciatie ervan door onze militanten.  

De loonmarge van 0,4% die de regering de werknemers als gevolg van de wet van '96 oplegt, blijft een struikelblok, vooral in het licht van de door de Nationale Bank voorspelde economische groei van 5,5% voor 2021. De wet van ‘96 (herzien in 2017) blijft een obstakel die de vrijheid van loononderhandelingen over een billijk aandeel voor werknemers onmogelijk maakt.

Het is duidelijk dat het ABVV hier de komende maanden verder op zal werken. Wij willen op korte termijn een fundamentele herziening van die wet en daarvoor zal het ABVV alles op alles zetten.