Waar staan we met de pensioenhervorming?

maandag, 11 Juli 2022
Nieuws

Het ABVV wacht nog steeds op een akkoord over de pensioenhervorming. Deze hervorming is broodnodig om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de werknemers. Het ABVV vreest echter dat de voorziene maatregelen totaal geen rekening gaan houden met de realiteit op de werkvloer. Achter de begrotingscijfers zitten werknemers van vlees en bloed.

De terugkeer van de pensioenbonus, de invoering van een effectieve loopbaanvoorwaarde voor de toegang tot het minimumpensioen, het deeltijdpensioen, de herwaardering van de pensioenen van vrouwen of de veralgemening van de tweede pijler komen allemaal ter sprake... We vrezen echter dat dit allemaal onvoldoende zal zijn om de het hoofd te bieden aan echte uitdagingen.

 

Onze eisen in het kader van de pensioenhervorming

Het pensioen na 40 jaar carrière

Tegen 2030 zal de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar bedragen, terwijl de gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid slechts 65 jaar bedraagt. Langer werken is voor veel mensen onmogelijk. De explosieve toename van het aantal langdurig zieken is daar het onweerlegbaar bewijs van. Het ABVV pleit dan ook voor een pensioen na 40 jaar werken.

 

Rekening houden met belastend werk

Minister Lalieux stelde vervroegde pensionering na een loopbaan van 42 jaar voor. Een noodzakelijke maatregel voor wie is beginnen werken. Zal deze maatregel door de regering worden meegenomen? Daarnaast vraagt het ABVV al jarenlang dat bij er rekening wordt gehouden met de ‘zwaarte’ van het werk.  Nachtwerk, repetitieve taken, een grotere flexibiliteit, een hoge psychosociale belasting, enz. zijn enkele criteria die mensen in staat zouden moeten stellen eerder met pensioen te gaan zonder financieel verlies. De huidige regering is niet op deze vraag ingegaan.

 

Gewaarborgde toegang tot het minimumpensioen

We hebben ondertussen een minimumpensioen van 1.500 euro netto bekomen. Maar het zou zinloos zijn indien morgen de regels van het spel worden veranderd. De liberalen wensen het minimumpensien te koppelen aan 30 jaar tewerkstelling met 20 jaar zonder gelijkstellingen. De helft van de werknemers die vandaag toegang hebben tot een minimumpensioen, voornamelijk vrouwen, zouden er geen recht meer op hebben! Het ABVV vreest een sociaal bloedbad.

 

Herwaardering van de pensioenen van vrouwen

Slechts één aspect zou goed kunnen uitdraaien: de herwaardering van de pensioenen voor vrouwen. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen moet iets uit het verleden worden. We zijn blij met deze goede voornemens en kijken reikhalzend uit naar de verwezenlijking ervan.

 

Versterking van het wettelijk pensioen

Ten slotte is de veralgemening van de tweede pensioenpijler geen prioriteit. Dit systeem bevordert ongelijkheid, zoals het Rekenhof heeft benadrukt. Op 1 januari 2020 had een gemiddelde werknemer via dit systeem slechts 3.344 euro aan reserves. Dit komt overeen met 15 euro per maand als aanvulling op het wettelijk pensioen. Dat is niet meer dan een aalmoes. Daarom blijft het wettelijke pensioen (eerste pijler) het veiligste en meest solidaire stelsel.

 

Herfinanciering van het pensioenstelsel

De pensioenuitgaven zullen de komende decennia onvermijdelijk stijgen. Maar ook de productiviteit en de welvaart zullen toenemen en toelaten deze investering te dragen. Bovendien kunnen we extra middelen vinden in de verminderde patronale lasten en alternatieve verloningen waarop nu geen sociale zekerheidsbijdragen worden ingehouden. De herfinanciering van ons pensioenstelsel is een haalbare maar politieke keuze.

Wij roepen de regering op de werknemers niet te verarmen door een hervorming uit te werken die losstaat van de realiteit op de werkvloer.