Samen beschermen we onze syndicale vrijheden

donderdag, 28 Juni 2018
Pers

Op donderdag 28 juni kwamen om en bij de 1.000 ABVV-afgevaardigden samen in Brussel voor een militantenconcentratie die in het teken stond van syndicale vrijheden en het recht op collectieve actie.

Het ABVV organiseerde deze bijeenkomst omdat syndicale rechten en vrijheden massaal en onafgebroken worden aangevallen door het patronaat en rechtse politici.

Voor het ABVV zijn syndicale rechten en vrijheden, maar ook de capaciteit om verontwaardigd te zijn, om collectieve acties te voeren en om te betogen, onlosmakelijk verbonden met de correcte en rechtvaardige werking van een democratie. Helaas moeten wij vaststellen dat deze vrijheden in de loop van de jaren steeds weer en steeds meer werden aangetast en ontwricht.

Op bedrijfsniveau gaan alle getuigenissen en verhalen van de werknemersvertegenwoordigers in dezelfde richting. Hun vrijheid van meningsuiting, hun vrijheid om actie te voeren en hun vertegenwoordigende taak in het belang van de werknemers, worden onder vuur genomen door de werkgevers. Druk, bedreigingen of buitensporige en onrechtvaardige sancties zijn dagelijkse kost voor onze afgevaardigden. Zo worden werknemers die zich dagelijks toeleggen op de verdediging van de werknemersbelangen in de overlegorganen, vandaag al te vaak op de beklaagdenbank gezet. En dat terwijl ze alleen maar waken over de goede uitvoering van hun syndicale taak, d.w.z. waken over de gezondheid en de veiligheid van hun collega’s, die collega’s beschermen tegen willekeurige beslissingen en onderhandelen over een rechtvaardigde verdeling van de geproduceerde rijkdom.

Het ABVV zal zijn eisen ook overmaken aan de directie van het VBO.

Ook wat betreft de politiek, zijn de militanten verontwaardigd over de meedogenloosheid van de regering tegenover de vakbonden, en in het bijzonder jegens het ABVV. Miranda Ulens, algemeen-secretaris van het ABVV: “Beslissingen om de slagvaardigheid van de vakbonden te beknotten, zijn een kwaadwillige belemmering voor de werking van de democratie. De minimale dienstverlening bij de NMBS en in de gevangenissen is een inbreuk op het stakingsrecht, en staat bijgevolg ook haaks op de democratie. Naast die onrechtvaardige en onaanvaardbare politieke beslissingen, veroordeelt en betreurt het ABVV eveneens de doorgedreven aanvallen op vakbonden en op onze vakbondsvertegenwoordigers en bijgevolg ook op de fundamenten van een basisrecht, zoals het stakingsrecht”.

In het licht van deze aanhoudende aanvallen, houdt het ABVV zich klaar om de nodige acties te voeren teneinde de syndicale rechten en vrijheden af te dwingen.

Bovendien heeft het ABVV een reeks geloofwaardige voorstellen uitgewerkt ter versterking van de verdediging van de werknemersbelangen en om de syndicale vrijheden te vrijwaren, alsook het recht om actie te voeren en om te protesteren.

Het ABVV eist de volgende hervormingen:

  • Erover waken dat alle werknemers worden vertegenwoordigd door het democratisch deficit in de kmo's weg te werken. Het is noodzakelijk om de drempels die gelden voor de instelling van een OR of een CPBW te herzien. Alle werknemers hebben recht op een vertegenwoordiging en verdediging van hun belangen!
  • Misbruik bestraffen. Elke inbreuk op de wetgeving inzake informatie en consultatie dient daadwerkelijk gesanctioneerd te worden. Elke vorm van druk die uitgeoefend wordt op werknemers om zich niet kandidaat te stellen voor sociale verkiezingen, moet strafbaar gesteld worden.
  • Democratie kan niet afgekocht worden. Werknemersvertegenwoordigers die zonder erkende reden ontslagen worden, dienen te beschikken over een effectief re-integratierecht. Bovendien moet de bescherming die voorzien is in de wet van 1991 van toepassing worden op de syndicale afvaardiging.
  • Een gemeenschappelijk orgaan voor bedrijven die sterk economisch afhankelijk zijn. Het is absoluut noodzakelijk om een specifiek gezamenlijk overlegorgaan in te stellen dat kan optreden voor de werknemers van het hoofdbedrijf, maar ook voor de werknemers van de economisch afhankelijke bedrijven.
  • Het uitoefenen van fundamentele rechten kan geen misdrijf zijn! Syndicale acties dienen expliciet uitgesloten te worden van het toepassingsgebied van zowel de terrorismewetgeving, de gemeentelijke administratieve sancties als van het hele strafwetboek.
  • Syndicalisten zijn geen criminelen! Dwangsommen en elke mogelijke vorm van rechterlijke tussenkomst horen niet thuis in een collectief arbeidsconflict. Eenzijdige procedures zonder mogelijkheid om als vakbond de eigen argumenten aan te brengen, zijn een rechtsstaat onwaardig en dienen verboden te worden.
  • Overleggen in plaats van opleggen. Enkel de sociale gesprekspartners zelf kunnen bepalen op welke wijze collectieve conflicten in goede banen kunnen worden geleid. De regeringen hebben hier niets te zoeken.

Deze militantenconcentratie organiseren was voor het ABVV een noodzakelijk feit. De getuigenissen en verhalen van onze militanten zijn unaniem en eenduidig. Zij zijn het slachtoffer van onophoudelijke en volstrekt onrechtvaardige aanvallen, terwijl zij net waken over de verdediging van de werknemersbelangen. Dit moet dringend stoppen. Het is hoog tijd dat de tekortkomingen die een belemmering vormen voor de bescherming en vertegenwoordiging van de werknemers, worden aangepakt. De vakbondsvertegenwoordiging in kmo's moet worden verzekerd. Voor de socialistische vakbond hebben alle werknemers het recht om te worden vertegenwoordigd en verdedigd, ongeacht de economische structuur van hun bedrijf.