20 jaar Wet Renault - tijd voor een verantwoorde bijsturing

maandag, 12 Februari 2018
Pers

Naar aanleiding van 20 jaar Wet Renault, dringt het ABVV aan op een grondige bijsturing in het belang van de werknemers van morgen. Het is met hoogdringendheid dat de socialistische vakbond alle betrokken partners - werkgevers en de overheid - op hun verantwoordelijkheden wijst, want nog steeds worden teveel werknemers aan hun lot overgelaten wanneer een onderneming herstructureert.

De Wet Renault was 20 jaar geleden een stap vooruit in een menselijker ontslagbeleid en ook vandaag nog heeft zij haar verdiensten. Met de wet worden werkgevers verplicht om hun werknemers tijdig te informeren én om in overleg te gaan met de vakbonden. Niet alleen over de sociale gevolgen van ontslagrondes, maar ook over mogelijke alternatieven om het jobverlies zoveel als mogelijk te beperken.

En toch is de Wet Renault verre van perfect.

Ten eerste stellen we op het terrein vast dat de beslissing om over te gaan tot ontslagen allang genomen is vooraleer de werknemers worden betrokken. Daarnaast is er weinig tot zelfs geen enkele bereidheid van werkgeverskant om over alternatieven te onderhandelen. Cijfers tonen echter aan dat wanneer dit wel gebeurt, het verlies van jobs gemiddeld met 7% wordt teruggebracht. Amper 7%, maar dit toont enerzijds aan dat het wel degelijk werkt en anderzijds dat het ook veel beter moet en kan. Er rust een bijzonder zware verantwoordelijkheid op de schouders van die werkgevers, die het sociaal overleg negeren.

Vervolgens stellen we vast dat als er al een sociaal plan is, dat in veel gevallen beperkt wordt tot het strikte, wettelijke minimum. En al zeker in kleinere ondernemingen.

Een ander pijnpunt van de Wet Renault, zoals ze vandaag voorligt, is dat er aanzienlijk veel werknemers uit de boot vallen. Werknemers die met een tijdelijk contract aan de slag zijn of via een uitzendkantoor. En dit is nog meer het geval voor de vele werknemers bij de onderaannemers. Wij vragen ons af of het echt normaal is dat werknemers bij onderaannemers die vaak heel sterk afhankelijk zijn van de opdrachtgever, bij een herstructurering niet geïnformeerd worden, niet betrokken worden in het overleg en dat de opdrachtgevende onderneming haar sociale verantwoordelijkheid niet opneemt? Het ABVV eist met hoogdringendheid dat werknemers bij de onderaannemers door het sociaal plan van de opdrachtgevende onderneming in herstructurering, gedekt worden.

Tot slot, moet er werk worden gemaakt van een preventief beleid. Wilde herstructureringen en botte ontslagrondes kunnen vermeden worden als bedrijven zich tijdig voorbereiden op de toekomst en echt investeren in een brede, toekomstgerichte opleiding van werknemers. Ook daarover eisen we overleg.

Na 20 jaar moet de Wet Renault dringend verbeterd worden via sociaal overleg. Voor de werknemers heeft het nu al lang genoeg geduurd. Wij willen de eerstkomende weken resultaten.