Inhoud

Belangrijke sociale overwinningen

Het ABVV ijvert, sinds zijn ontstaan, voor een maatschappij met meer rechtvaardigheid en meer gelijkheid.

De Belgische geschiedenis is een aaneenschakeling van sociale overwinningen waaraan het ABVV vaak ten grondslag lag.
 

19de eeuw: van de eerste vakvereniging tot de wet op bescherming van het loon

 • 1853 - Oprichting van de eerste vakvereniging
 • 1866 - Erkenning van het stakingsrecht
 • 1889 - Reglementering vrouwen- en kinderarbeid
 • 1893 - Meervoudig algemeen stemrecht
 • 1894 - Eerste wet op de ziekenfondsen
 • 1895 - Eerste wet op de ouderdomspensioenen
 • 1896 - Wet op de bescherming van het loon

20ste eeuw: van de wet op de arbeidsongevallen tot de 'wet Renault'

 • 1903 - Wet op de arbeidsongevallen
 • 1905 - Wet op de zondagsrust
 • 1906 - Eerste collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • 1914 - Schoolplicht tot 14 jaar, gratis onderwijs
 • 1919 - Enkelvoudigstemrecht voor de mannen
 • 1920 - Oprichting nationaal crisisfonds, eerste stap naar werkloosheidsverzekering
 • 1921 - Wet op de achturendag
 • 1924 - Verplicht pensioenverzekering voor werknemers
 • 1927 - Oprichting van het fonds voor beroepsziekten
 • 1930 - Verplichte kinderbijslag
 • 1936 - Eerste betaalde vakantie (6 dagen)
 • 1944 - Oprichting rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
 • 1948 - Algemeen stemrecht voor de vrouwen – Wet organisatie bedrijfsleven – Oprichting ondernemingsraden
 • 1952 - Oprichting comités veiligheid en gezondheid
 • 1965 - Wet op het arbeidsreglement
 • 1968 - Wet op organisatie collectieve onderhandelingen en paritaires comités
 • 1971 - CAO vakbondsafvaardiging
 • 1972 - CAO werk en werkorganisatie en de ondernemingen
 • 1973 - Bepaling economische en financiële inlichtingen aan ondernemingsraad
 • 1974 - Invoering bestaansminimum
 • 1975 - Invoering gewaarborgd maandelijks minimuminkomen – Bepaling preventiebeleid in de ondernemingen – Gelijke bezoldiging van mannelijke en vrouwelijke werknemers
 • 1983 - Regelgeving invoering nieuwe technologie in ondernemingen
 • 1990 - Goedkeuring statuut nachtarbeiders met ploegenprestaties
 • 1992 - Wet respect privacy inzake gegevensverwerking
 • 1996 - Oprichting Europese ondernemingsraden – Wet welzijn werknemers bij uitvoering van hun werk – Invoering 'sociale balans' in ondernemingen
 • 1997 - KB m.b.t. de invoering van het ouderschapsverlof (BS, 07/11/1997)
 • 1998 -  Begeleiding van een collectief ontslag bij een bedrijfssluiting, ‘Wet-Renault’ (BS, 19/02/1998)

 21ste eeuw: van de startbanen voor jongeren tot ... 

 • 2000 - Invoering ‘Rosettaplan’ = startbaanovereenkomst voor jongeren
  (BS, 17/01/2000)
 • 2001
  • Oprichting ‘Zilverfonds’ (financiering vergrijzingskost)
   (BS, 14/09/2001)
  • Invoering belastingkrediet voor lage lonen (wet op hervorming personenbelasting)
   (BS, 20/09/2001)
  • Wet i.v.m. een betere combinatie van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (o.a. arbeidsduurvermindering, recht op vierdagenweek voor 50-plussers, tijdskrediet)
   (BS, 15/09/2001)
 • 2002
  • Sociale dialoog: verplichte informatie en raadpleging van de werknemers over economische, financiële en sociale materies via Ondernemingsraad of syndicale delegatie
   (EG-richtlijn, 11/03/2002)
  • Wet op de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
   (BS, 22/06/2002)
  • ‘Maximumfactuur’ = beperking medische kosten tot plafondbedrag
   (BS, 04/07/2002)
  • Invoering leefloon (vervangt bestaansminimum, onderdeel wet op maatschappelijke integratie)
   (BS, 31/07/2002)
 • 2003
  • Wet ter bestrijding van discriminatie van werknemers op basis van geslacht, ras, geloof, ideologie, enz.
   (BS, 17/03/2003)
  • Wet op de aanvullende pensioenen
   (BS, 15/05/2003)
  • Vermindering wekelijkse arbeidsduur tot 38 uur (wet i.v.m. betere combinatie werk/levenskwaliteit 
   (BS, 15/09/2001)
 • 2004 - Beslissing invoering wettelijk mechanisme voor overleg over de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de welvaart.
 • 2005
  • Wet op het sociaal statuut voor vrijwilligers
   (BS, 29/08/2005)
  • Wet betreffende het Generatiepact: invoering wettelijk mechanisme welvaartsaanpassingen
   (B.S. 30/12/2005)
 • 2006
  • KB m.b.t. de invoering ‘werkbonus’ voor lage lonen (vervangt belastingkrediet, Programmawet, BS 12/07/2005)
   (BS, 08/09/2006)
  • Toekenning van een proportioneel minimumpensioen voor deeltijds werkenden.
 • 2007 - KB m.b.t. het voorkomen van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
  (BS, 08/06/2007)
 • 2008
  • Invoering ‘loonbonus’ (wet op IPA 2007-2008)
   (BS, 31/12/2007)
  • Invoering nieuw financieringsmechanisme gezondheidszorg