Inhoud

Leidinggevende instanties

Federaal Secretariaat: dagelijkse leiding 

Opdrachten
Het Federaal Secretariaat komt elke week samen en leidt het ABVV en zijn diensten (studiediensten, communicatie, werkloosheid, gender, internationale samenwerking, informatica, boekhouding …).

Samenstelling
Het Federaal Secretariaat bestaat uit:

 • de voorzitter van het ABVV;
 • de algemeen secretaris van het ABVV; 
 • 2 federale secretarissen van het ABVV (van verschillende taalrol);
 • 3 intergewestelijke secretarissen (de topverantwoordelijken van het Vlaams, Waals en Brussels ABVV).

Foto's en cv's van de leden van het Federaal Secretariaat.

 

Federaal Bureau: algemene leiding 

Opdrachten
Het Federaal Bureau vergadert om de 2 weken en voert de beslissingen van het Federaal Congres en het Federaal Comité uit. Het Federaal Bureau staat in voor:

 • de algemene leiding van het ABVV;
 • de uitvoering van beslissingen van het Federaal Congres en Federaal Comité;
 • het fondsenbeheer in het ABVV;
 • de toepassing van de statuten;
 • de taakverdeling binnen Federaal Secretariaat.

Samenstelling
Het Federaal Bureau is samengesteld uit leden van het Federaal Secretariaat, vertegenwoordigers van Intergewestelijken en vertegenwoordigers van vakcentrales.
 

Op Gewestelijk, Intergewestelijk en Federaal vlak is een representatief vrouwenbureau opgericht dat de belangen van de vrouwen behartigt, met name de gelijkheid man-vrouw.
Op federaal vlak bestaat het Vrouwenbureau uit 7 vertegenwoordig(st)ers aangewezen door de centrales en 7 vertegenwoordig(st)ers aangewezen door de Intergewestelijken. Het komt minstens om de twee maanden bijeen. Na ieders statutair congres duidt het Federaal Bureau, in samenwerking met het Federaal Vrouwenbureau, in zijn schoot een nieuwe opvolgings-,evaluatie en controlecommissie voor de gelijkheid man-vrouw aan bestaande uit leden van die federale bureaus, onder verantwoordelijkheid van het Federaal Secretariaat.

Federaal Comité: algemeen bestuur 

Opdrachten
Het Federaal Comité komt 8 maal per jaar bijeen en is bevoegd voor:

 • elk thema dat de hele vakbeweging aanbelangt;
 • afbakening van grenzen tussen vakcentrales en gewestelijke afdelingen.

Samenstelling
Het Federaal Comité bestaat uit:

 • leden van het Federaal Bureau;
 • afgevaardigden van vakcentrales (1 afgevaardigde per 10.000 leden);
 • afgevaardigden van Intergewestelijken (1 afgevaardigde per 20.000 leden).

Federaal Congres: algemene vergadering 

Opdrachten
Het Federaal Congres komt om de 4 jaar bijeen en:

 • bespreekt het activiteitsverslag van het Federaal Secretariaat;
 • wijzigt de statuten;
 • benoemt de leden van het Federaal Bureau en Federaal Secretariaat;
 • wijst de voorzitter en de algemeen secretaris aan;
 • bepaalt de minimumbijdrage van de aangesloten organisaties;
 • bepaalt het vakbondsbeleid.

Samenstelling
Het Federaal Congres bestaat uit:

 • afgevaardigden van de aangesloten vakcentrales naar rato van één afgevaardigde per 2.000 leden of per schijf van 2.000 leden;
 • afgevaardigden van de Intergewestelijken (hun aantal is gelijk aan de helft van het aantal afgevaardigden van de vakcentrales);
 • de leden van het Federaal Bureau.

Officiële documenten

 

Gelijkheid V/M

In al zijn professionele instanties streeft het ABVV naar de pariteit man-vrouw. Bij gebrek daaraan garandeert het minstens een derde vertegenwoordiging van vrouwen. Wanneer een geleding een derde vertegenwoordiging van de vrouwen niet kan bereiken, zorgt zij voor een vertegenwoordiging die overeenstemt met de eigen samenstelling man-vrouw. Instanties die deze vertegenwoordiging niet bereiken via directe verkiezingen, stellen zelf een correctiemechanisme op om deze doelstelling stapsgewijze te bereiken.
Charter gendermeanstreaming - gelijke behandeling van v/m (pdf)