Inhoud

Drie representatieve vakbonden

 

België is één van de landen met de hoogste syndicalisatiegraad ter wereld. Zes op elke tien werknemers zijn bij een vakbond aangesloten (werkzoekenden en gepensioneerden meegeteld).

In ons land is er naast het socialistische ABVV-FGTB, ook het christelijk ACV-CSC en het -beduidend kleinere- liberale ACLVB-CGSLB. Vaak treden ze voor hun eisen in gemeenschappelijk front op.

 

Bedrijfswerking en cao’s

 

Individuele werknemers zijn kwetsbaar. Door collectieve vakbondsacties worden hun belangen beter verdedigd. Samen sterk!

 

Op bedrijfsvlak gebeurt dit via de syndicale delegatie in de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Als die er zijn natuurlijk. Want hoewel er wetsregels bestaan, ontsnappen heel wat ondernemingen – de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) – toch aan deze regels. Vanzelfsprekend maakt het ABVV ook in deze ondernemingen van sociale en economische democratie een strijdpunt.

Maar niet alle problemen zijn op bedrijfsvlak te regelen. Algemene zaken als minimumlonen, arbeidsduur, flexibiliteit, … worden vastgelegd via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in overlegorganen zoals de paritaire comités. Die cao’s gelden ook voor de kmo’s omdat de afspraken gelden voor alle bedrijven uit de privésector. Op die manier kan het ABVV ook de werknemers uit de kmo’s optimaal verdedigen.

 

Sociaal overleg

 

De vakbond zit in het hart van het zeer sterk uitgebouwd sociaal overleg in België.

Dat sociaal overleg steunt op twee pijlers: de sociale dialoog en de adviesfunctie.

 

  • Sociale dialoog

    In ons land bestaat een waaier aan instellingen voor de collectieve arbeidsbetrekkingen, samen de ‘sociale dialoog’ genoemd. Vakbonden en werkgevers informeren er elkaar, doen voorstellen en overleggen. De sociale dialoog gebeurt op basis van het werkingsterrein (het hele land, de bedrijfssector of de onderneming) of van de betreffende materie (sociaal, economisch, bescherming en preventie op het werk). 

Syndicale gesprekspartner

Overlegniveau

Sociale zaken

Economische materies

Welzijn op het werk

Sociale Dialoog

Federaal ABVV

Interprofessioneel en Federaal

Nationale Arbeidsraad (NAR)

Centrale Raad Bedrijfsleven (CRB)

Hoge Raad Preventie en Bescherming op het Werk

Vakcentrales

Sectoraal

Paritaire Comités

Bijzondere commissies

Beroepscomités

Vakcentrales

Onderneming

Vakbondsafvaardiging

Ondernemingsraad

Comité Preventie en Bescherming op het Werk

 

 

  • Adviesfunctie

    De vakbondsorganisaties hebben een adviesfunctie tegenover de politieke overheid. Het ABVV federaal oefent deze functie uit in federale instellingen als de Nationale Bank en het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas, de drie intergewestelijke vleugels (Vlaams ABVV, Waals ABVV en ABVV Brussel) voeren hun adviesfunctie uit in instellingen met gewest- en gemeenschapsbevoegdheden.   

 

Adviesfunctie

Syndicale gesprekspartner

Gezagsniveau

Bevoegdheden

Federaal ABVV

Federale instellingen (Nationale Bank, Contolecomité Elektriciteit en Gas)

Sociale zekerheid

Economische en Monetaire Unie

Arbeidsrecht

Fiscaal

Recht

Immigratie

Energie

Spoorwegen

Vlaams ABVV

Waals ABVV

Brussels ABVV

Gewest- en Gemeenschapsinstellingen 

Leefmilieu

Economie en Werkgelegenheid

Plaatselijke Overheden

Openbare Werken en Vervoer

Onderwijs

Welzijn en Gezondheid

 

Overzicht vertegenwoordiging federale instellingen (pdf)