Inhoud

Top én basis hun zeg

Vertegenwoordiging, inspraak en actieve participatie zijn in het ABVV evident. Maar dagelijks meer dan anderhalf miljoen leden raadplegen over syndicale thema’s is natuurlijk niet mogelijk.

Vandaar de interne ‘vertegenwoordigersdemocratie’. In dat systeem van getrapte vertegenwoordiging heb je verschillende niveaus: afdelingen, gewestelijke besturen, comités, bureaus en congressen. Die werken elk met gemandateerde afgevaardigden. Militanten, delegees, secretarissen, voorzitters die gekozen worden op een vergadering van leden, militanten, … En dat alles staat netjes in statuten. Alle leden, militanten en afgevaardigden hebben dus vrij spreekrecht in de organisatie en zijn dus vertegenwoordigd op alle niveaus in de ABVV-instanties.
De hoogste instantie is het Federaal Congres, de grootste vergadering van gemandateerden binnen het ABVV.

Om democratische inspraak te kunnen garanderen streeft het ABVV naar een evenwichtige en diverse vertegenwoordiging. Met de ondertekening van het ‘charter gender mainstreaming – gelijkheid van v/m in de vakbonden’ engageerde het ABVV zich alvast om beleidsmatig meer aandacht te besteden aan de gelijkheid tussen v/m en werk te maken van een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de bestuursorganen van de organisatie.

Militanten centraal

Als je als vakbond iets wil bereiken, heb je mensen nodig die hun nek durven uitsteken, mondig zijn, die zich met hart en ziel willen inzetten voor een collectief project. Leden die dat doen, heten militanten.

De militanten zijn het kloppend hart van het ABVV. Zij komen op voor betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, verzorgen de eerstelijnsinformatie en communicatie met andere leden en werknemers binnen hun bedrijf, dienst of sector. Maar als militant kan je ook actief zijn in de werklozenwerking, de jongeren-, diversiteits-, senioren- of culturele werking.